Uitnodiging Kamercommissie voor werkbezoek Nedersaksenlijn en spoorverbinding Emmen-Rheine

Geachte leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,

Namens de stichting Nedersaksenlijn en haar partners in de Nederlands-Duitse grensregio tussen Groningen en Enschede, ontvangt u hierbij de uitnodiging voor een werkbezoek aan ons gebied. Deze uitnodiging sluit aan op onze mail van 13 december 2019 aan uw commissie en bij de unaniem door Uw Kamer aangenomen motie van Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf c.s. om een haalbaarheidsonderzoek naar de Nedersaksenlijn te doen. Graag zouden wij de kansen van het (grensoverschrijdend) regionaal spoorvervoer, de Nedersaksenlijn in het bijzonder, als centrale thema nemen tijdens uw bezoek aan onze mooie regio.
Tijdens het werkbezoek willen wij u als Groningse, Drentse en Twentse regio en vanuit de aangrenzende Grafschaft Bentheim graag bijpraten en verder informeren over alles wat er speelt rond de plannen voor de realisatie van de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Enschede. De gedachte is om dit te organiseren ergens vanaf eind mei, begin juni of de periode kort daarna, indien mogelijk nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer. Dit geeft ons als werkgroep de tijd om een afwisselend en informatief programma op te stellen.

Achtergrond

Wat in 2016 begon als een bachelor studie naar een mogelijke spoorverbinding van Twente naar Groningen via Emmen en Stadskanaal, de zogenaamde Nedersaksenlijn, heeft in 2019 geleid tot een QuickScan van het ingenieursbureau Movares. Deze is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel in samenwerking met de provincies Drenthe en Groningen en een aantal gemeenten langs het traject.

Begin 2019 hebben wij, toen nog als ‘Werkgroep Nedersaksenlijn’, een symposium in Ter Apel georganiseerd. Gedeputeerden uit Groningen, Drenthe en Overijssel spraken zich hier, samen met bestuurders van gemeenten en landkreisen uit Duitsland, uit voor de realisatie van de Nedersaksenlijn. De grote opkomst van zowel bewoners als bedrijfsleven en overheid tijdens het symposium liet zien dat de regio grote waarde hecht aan deze (inter)regionale spoorverbinding. Dit bleek niet in de minste plaats uit de aandacht die we in het NOS-Achtuurjournaal en op Radio 1 kregen.

Ondertussen hebben zich verschillende Provinciale Staten al uitgesproken voor de Nedersaksenlijn. De aangrenzende Duitse buurregio Grafschaft Bentheim heeft zich eveneens achter het initiatief geschaard en zij ondersteunt de plannen van de Duitse spoorwegmaatschappij Bentheimer Eisenbahn inzake de lijn Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine. De realisatie hiervan zal in het jaar 2024 worden afgerond. Deze verbinding is grensoverschrijdend en biedt de mogelijkheid dat de Nedersaksenlijn aansluit op de lijn Amsterdam-Berlijn en op spoorverbindingen naar het Ruhrgebied. Dit geeft bijvoorbeeld de Euroterminal in Coevorden meer mogelijkheden om het goederenvervoer per spoor in de regio verder te ontwikkelen, wellicht op termijn zelfs van en naar de Eemshaven.

Versterking economische structuur en woonklimaat

Bij een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat en een comfortabele woonomgeving hoort een goede spoorlijn, de uitspraak ‘conjunctuur volgt infrastructuur’ is hier van toepassing. Beide in deze brief genoemde spoorverbindingen zijn een grote stimulans voor het versterken van de economische structuur en de leefbaarheid van het hele gebied. Goed en snel openbaar vervoer kan ertoe bijdragen dat de ontwikkeling krimp omslaat in groei. Jongeren kunnen gemakkelijker in het gebied blijven wonen tijdens hun studie en sneller toegang krijgen tot stagemogelijkheden door aangenamer en sneller te kunnen reizen. Beide spoorlijnen verbinden de regio met de grotere centra voor beroepsonderwijs, HBO-instellingen en universiteitslocaties. Met de komst van de Nedersaksenlijn ontstaat er een bypass voor de spoorverbinding Zwolle-Meppel, ontlasten we de druk van onze steden en brengen economische kansen naar de regio.

Samenvattend

Als stichting Nedersaksenlijn weten wij ons gesteund door een groeiend aantal supporters uit de regio. Het bedrijfsleven en de bevolking zien steeds duidelijker de voordelen van sterkere onderlinge banden in het hele Nedersaksische deel van Nederland met verbindingen met de rest van West-Europa en daarbuiten. Het is mooi om deze positieve ontwikkeling mee te mogen maken en de stip op de horizon dichterbij te zien komen.
Tijdens een werkbezoek kunt u persoonlijk kennis komen maken met de gedachten en gevoelens die horen bij deze spoorlijn om zo een beter beeld bij de Nedersaksenlijn te krijgen. Uiteraard zullen wij in samenwerking met uw griffie, betrokken provincies en gemeenten langs het traject een passend programma opstellen.
Wij gaan ervan uit dat wij uw interesse hebben gewekt en hopen u binnenkort met een hartelijke ‘moi’ of in het Duits met ‘moin’ te mogen verwelkomen in onze regio.

Hoogachtend,

Melle Mulder,
Voorzitter stichting Nedersaksenlijn